BACK
|Sparks

Steps Towards Salvation - Kroki ku zbawieniu

Test Image

Confess to God that you are a sinner and deserve death:

“All have sinned and fall short of the glory of God” (Romans 3:23 – all Bible quotes NKJV).

“The wages of sin is death” (Romans 6:23).

In sorrow, turn from your sins to God and ask His forgiveness:

“Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts; let him return to the Lord, and He will have mercy on him … He will abundantly pardon” (Isaiah 55:7).

Believing that “Christ died for our sins … was buried, and that He rose again” (1 Corinthians 15, 3-4), trust Christ as Saviour and confess Him as Lord:

“… If you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved” (Romans 10:9).

“Then Peter said to them, ‘Repent, and let every one of you be baptized …’. Then those who gladly received his word were baptized” (Acts 2:38, 41).


If you wish to receive Jesus Christ into your heart as your Lord and Saviour, please pray the following prayer sincerely:

Dear Lord Jesus; I believe You are the Son of God; I believe You came to this earth; died for me; shed Your blood for me; I believe You rose from the dead; ascended on high.

Dear Lord Jesus; I come to You now; I need You, Lord; save my soul; forgive all my sins; come into my heart; I surrender to You now; wash me with Your blood; make me clean, and I will be clean; come into my heart and live Your life in me; right now I declare that You are my Saviour; I no longer belong to Satan; I no longer belong to the world; I no longer belong to myself; I belong to You; for ever I am Yours; and I am born again. Amen.

Wyznaj Bogu, że jesteś grzesznikiem i zasługujesz na śmierć:

„wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej” (Rzymian 3:23 – wszystkie cytaty z Biblii Tysiąclecia).

„zapłatą za grzech jest śmierć” (Rzymian 6:23).

Ze smutkiem, odwracaj się od swoich grzechów ku Bogu i proś Go o przebaczenie:

„Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje … gdyż hojny jest w przebaczaniu” (Izajasza 55:7).

Wierząc, że „Chrystus umarł za nasze grzechy … został pogrzebany i zmartwychwstał” (1 Koryntian 15:3-4), zaufaj Chrystusowi jako Zbawicielowi i wyznaj Go jako Pana:

„… Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie” (Rzymian 10:9).

„Nawróćcie się - powiedział do nich Piotr - i niech każdy z was ochrzci się … Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni” (Dz. Ap. 2:38, 41).


Jeśli chcesz przyjąć Jezusa Chrystusa do swego serca jako swego Pana i Zbawiciela, to módl się szczerze słowami tej modlitwy:

Drogi Panie Jezu; wierzę, że Ty jesteś Synem Bożym; przyszedłeś na Ziemię; umarłeś za mnie; przelałeś Swoją krew dla mnie; zmartwychwstałeś; wstąpiłeś do Nieba.

Drogi Panie Jezu; przychodzę teraz do Ciebie; potrzebuję Cię, Panie; zbaw moją duszę; przebacz wszystkie moje grzechy; wejdź do mego serca; oddaję się Tobie teraz; obmyj mnie Swoją krwią; oczyść mnie, a będę czysty; wejdź do mego serca i żyj Swoim życiem we mnie; oświadczam teraz, że jesteś moim Zbawicielem; już nie należę do szatana; już nie należę do świata; już nie należę do siebie samego; należę do Ciebie; jestem Twoim na zawsze; i urodziłem się na nowo. Amen.

Non-denominational English-speaking church services: Sundays, 11 am: WARSAW INTERNATIONAL CHURCH - ul. Schillera (corner of ul. Miodowa, near Old Town).
Website: wic.org.pl; Email: pastor@wic.org.pl

Warsaw International Church
Miodowa 21B, 00-246 Warszawa, Poland | +48 601 331 032 | pastor@wic.org.pl
© Copyright 2023 All rights reserved. Designed by Lone Rider Design